google chplay sẽ xóa bỏ toàn bộ ứng dụng trung quốc

Thông tin mới nhất nhận được thì google chplay sẽ xóa bỏ toàn bộ ứng dụng trung...