fix miracle 2.82 crack bị ẩn phím start button

hướng dẫn sữa lỗi miracle 2.82 crack bị ẩn nút start button cho ai chưa biết.