atf box not activated server busy 2021 fix solution

* ATF box là box chuyên về dòng máy nokia, còn có tên gọi là advance box....